Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy o užívání dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi společností AMB Trading s.r.o.., IČ: 06577032, se sídlem Praha 6 – Vokovice, Lužná 597/4, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 284664, na straně jedné (dále jen „AMB“) a právnickou nebo podnikající fyzickou osobou uvedenou ve Smlouvě, jako nájemcem na straně druhé (dále jen „nájemce“).

1.2. Na základě Smlouvy AMB přenechává nájemci užitkové vozidlo (dále jen „vozidlo“) včetně jeho součástí a příslušenství a doplňků a služeb specifikovaných ve Smlouvě za nájemné dle ceníku, který tvoří nedílnou součást Smlouvy a jeho aktuální znění je k dispozici na www.ambtrading.cz a nájemce uvedené vozidlo přejímá do užívání a zavazuje se zaplatit společnosti AMB sjednanou odměnu. 1.3. Nájemce se zavazuje zaplatit jistotu na odměnu ve výši sjednané ve Smlouvě a platit další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně případné náhrady vzniklé škody. Nezaplacení jistoty na odměnu, odměny a dalších plateb spojených s užíváním vozidla je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 1.4. Jistota složená nájemcem při podpisu

Smlouvy bude zúčtována při ukončení Smlouvy, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. AMB je oprávněna proti složené jistotě započíst veškeré své pohledávky za nájemcem vyplývající ze Smlouvy, jakož i z jiných smluvních vztahů uzavřených mezi AMB a nájemcem. V případě snížení složené jistoty z důvodu započtení je nájemce povinen jistotu doplatit do původní výše, a to do 10 dnů od doručení výzvy společnosti AMB na emailovou adresu nájemce. Nedoplacení jistoty do původní výše je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

1.5. Po skončení Smlouvy bude jistota, resp. její zbývající část, došlo-li k jejímu čerpání, vrácena nájemci, převodem na účet nájemce, a to ve lhůtě 30 dnů od skončení Smlouvy a kumulativně zaplacení všech pohledávek společnosti AMB za nájemcem. 1.6. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb spojených s užíváním vozidla dle Smlouvy, je povinen společnosti AMB zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení se zaplacením nájemného či jakékoli jiné splatné pohledávky delší než 15 dnů je považováno za podstatné porušení Smlouvy a AMB je v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

 

2. Předání, vrácení a odebrání vozidla

2.1. O předání a převzetí vozidla je vždy sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2.2 AMB se zavazuje předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě sjednaném ve Smlouvě. Veškerá poškození (závady, škrábance apod.), příp. jiné připomínky vztahující se k vozidlu, musí nájemce písemně uvést v protokole o předání vozidla, který tvoří nedílnou součást Smlouvy. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno v protokole o předání vozidla, odpovídá nájemce a AMB je oprávněn požadovat náhradu škody za poškození vozidla, a to nejméně v částce nákladů na opravu takového poškození.

2.2. Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

2.3. Nájemce je povinen vrátit společnosti AMB vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném v předávacím protokole. 2.5. Nájemce se zavazuje vrátit společnosti AMB vozidlo čisté. V případě vrácení znečištěného vozidla v interiéru a/nebo exteriéru se nájemce zavazuje společnosti AMB zaplatit částku ve výši

500 Kč jako paušální poplatek za vyčištění vozidla, resp. dle skutečně vynaložených nákladů v případě nadměrného znečištění.

2.6. Pokud nájemce vrátí vozidlo ve znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu vozidla, uvede se tato skutečnost v protokole o vrácení vozidla a AMB má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození vozidla, která budou zjištěna až po jeho umytí, tj. i ta která nebudou uvedena v protokole o vrácení vozidla.

2.7. V případě ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy či jiného důvodu ukončení Smlouvy je nájemce povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit společnosti AMB.

2.8. Předčasný zánik Smlouvy na žádost nájemce lze sjednat mezi nájemcem a společností AMB dohodou.

2.9. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla společnosti AMB se nájemce zavazuje zaplatit společnosti AMB částku ve výši 100 Kč za každý hodinu prodlení s vrácením vozidla po skončení doby užívání. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla společnosti AMB se nájemce dále zavazuje zaplatit společnosti AMB bezdůvodné obohacení odpovídající výši odměny sjednané ve Smlouvě.

2.10. Nájemce je povinen vozidlo vrátit na výzvu společnosti AMB, dostane-li se nájemce do prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči společnosti AMB po dobu delší než 15 (patnáct) dnů.

2.11. Pokud nájemce vozidlo v souladu se Smlouvou a těmito obchodními podmínkami nevrátí společnosti AMB, je AMB oprávněna vozidlo nájemci odebrat, a to i bez předchozího oznámení nebo i proti jeho vůli; náklady spojené s odebráním vozidla nese nájemce.

2.12. Jsou-li s vráceným nebo odebraným vozidlem zajištěny věci nikoli nepatrné hodnoty, které nelze považovat za součást, nebo za příslušenství vozidla, zajistí AMB jejich protokolární převzetí do úplatné úschovy. Na žádost nájemce je AMB povinna informovat nájemce o místě úschovy, kde si nájemce může uvedené věci převzít a zajistí na žádost nájemce vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si nájemce tyto věci do třiceti (30) dnů po vrácení nebo odebrání vozidla, je AMB oprávněna k jejich prodeji na náklady nájemce. Výtěžek z prodeje snížený o náklady spojené s tímto prodejem poukáže AMB na poslední známý bankovní účet nájemce nebo jej započte na případný dluh nájemce.

2.13. Pokud byly s vozidlem odejmuty i jiné věci, které nejsou předmětem užívání, a nájemce společnost AMB na tuto skutečnost při odebírání vozidla neupozorní, neodpovídá AMB za škodu, která tímto nájemci vznikne.

2.14. Nájemce podpisem Smlouvy a těchto obchodních podmínek potvrzuje svůj souhlas s oprávněním společnosti AMB odebrat vozidlo dle ustanovení odst. 2.10. těchto OP. Nájemce se tímto zároveň zavazuje k povinnosti strpět odebrání vozidla a poskytnout k němu potřebnou součinnost.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Nájemce se zavazuje, že vozidlo nepřenechá do užívání jiné právnické nebo fyzické osobě, vyjma osob uvedených v předávacím protokolu a

statutárního orgánu nájemce. Nájemce se dále zavazuje zajistit, aby vozidlo nebylo přenecháno do užívání kterékoli třetí osobě, vyjma osob vyjmenovaných v tomto odstavci. Nájemce rovněž nesmí postoupit Smlouvu (převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy) na třetí osobu. Učiní-li tak, bere nájemce na vědomí, že postoupení Smlouvy bude neplatné se všemi důsledky (právní, náhrada škody a ztrát apod.). 3.2. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích a dodržovat při tom všechny dopravní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce vozidla.

3.3. Nájemce je oprávněn vozidlo užívat výhradně k provozu v České republice. V případě cesty do zemí EU, je povinen vyžádat si předchozí souhlas AMB. Nájemce nesmí vozidlo užívat k cestám mimo EU. Nesplnění, resp. porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy a zakládá nárok Pronajímatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč.

3.4. Nájemce je povinen starat se o vozidlo tak, aby na vozidlu nevznikla škoda. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidlo klíče, dokumenty a/nebo jiné cenné věci a řádně vozidlo uzamknout. Nájemce se nesmí s vozidlem zúčastňovat automobilových soutěží, nesmí přetěžovat vozidlo nebo na něm provádět jakékoli změny a úpravy. Nájemce nesmí používat vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu (včetně testovacích okruhů se statusem veřejné zpoplatněné komunikace, které jsou i přesto výhradně používány pro testovací sportovní, závodní a obdobné jízdy, např. NürburgringNordshleife), a/nebo používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob nebo majetku (např. jako taxi, UBER apod. V případě, že nájemce poruší kteroukoli z povinností uvedených v tomto odstavci, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

3.5. Nájemce se zavazuje umožnit společnosti AMB přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je vozidlo nájemcem užíváno řádným způsobem. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.6. Pravidelné prohlídky vozidla nese na svůj náklad AMB. Nájemce je povinen informovat společnost AMB o nutnosti pravidelné servisní prohlídky vozidla či nutnosti jakýchkoli jiných servisních zásahů indikovaných vozidlem či zjištěných nájemcem a vozidlo za tímto účelem přistavit společnosti AMB, popřípadě zabezpečit jejich provedení dle pokynů společnosti AMB. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nesplnění, resp. porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení Smlouvy a zakládá nárok společnosti AMB na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla a náhradu škody odpovídající nákladům na opravu vozidla v celém rozsahu a stejně tak náhradu škody spočívající v případném snížení hodnoty vozidla v důsledku takového jednání nájemce.

3.7. Náklady spojené s opravou dle ustanovení bodu 3.6. těchto OP nese AMB, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek Smlouvy nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která společnosti AMB v důsledku takového jednání vznikne.

3.8. Po dobu opravy vozidla nemá nájemce nárok na náhradní vozidlo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nehody zaviněné nájemcem nebo v případě nehody, kdy nebylo možné viníka zjistit, se nájemce zavazuje zaplatit společnosti AMB smluvní pokutu odpovídající výši odměny za dobu, kdy bude vozidlo neschopné provozu, resp. za dobu odpovídající době opravy.

3.9. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se se společností AMB jinak, kontaktovat provozovnu AMB, kde si vozidlo převzal, a dle pokynů společnosti AMB zajistit výměnu pneumatik, popřípadě pneumatik včetně disků v případě změny ročního období, a to nejpozději v termínu 1.11. a 31.3. příslušného kalendářního roku. Nájemce bere na vědomí, že rozměr a typ pneumatik a disků se nemusí shodovat s rozměrem a typem původních měněných pneumatik a disků. V případě porušení této povinnosti nájemcem, se nájemce zavazuje zaplatit společnosti AMB za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50 % odměny sjednané ve Smlouvě.

 

4. Pojištění

4.1. AMB prohlašuje, že uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá společnosti AMB v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho vrácení společnosti AMB.

4.2. V případě nehody zaviněné nájemcem či odcizení vozidla se nájemce zavazuje zaplatit spoluúčast ve výši dle pojistných podmínek. Nájemce je dále povinen uhradit společnosti AMB veškeré oprávněné nároky či případné srážky určené pojišťovnou.

4.3. V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je nájemce povinen neprodleně předat společnosti AMB, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody.

4.4. V případě vzniku škody odcizením vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat společnosti AMB doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá společnosti AMB v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii, společnosti AMB a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci případného soudního řízení.

4.5. Smluvní strany sjednaly, že případné škody na vozidle, které nebudou kryty sjednaným pojistným krytím, nájemce uhradí společnosti AMB náhradu škody dle cenové kalkulace autorizovaného servisu.

4.6. Nájemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami pojištění vozidla, které jsou umístěny na webové adrese www.ambtrading.cz a souhlasí se spoluúčastí uvedenou ve Smlouvě z každé pojistné události.

 

5. Řešení přestupků

5.1. Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce v plné výši. Za ztrátu dokladů bude účtován poplatek ve výši 500 Kč. Za ztrátu klíčů od vozu bude účtován poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů na pořízení náhradního klíče.

5.2. AMB a nájemce se v souvislosti s hrazením pokut, za dopravní přestupky dohodli, že dojde-li ke spáchání dopravního přestupku nájemcem v době jeho užívání vozidla a správní orgán (Policie ČR, Městská (obecní) policie a jiné orgány např. správní orgány obcí) zašle společnosti AMB výzvu k uhrazení částky podle ustanovení § 125h zákona č. 361/2000sb zákon o provozu na pozemních komunikacích, AMB jako provozovatel zapsaný v registru vozidel tuto částku ve stanovené lhůtě správnímu orgánu uhradí. Nájemce se zavazuje částku uhrazenou společností AMB příslušnému správnímu orgánu uhradit společnosti AMB, a to spolu s paušálním poplatkem 200 Kč bez DPH. Paušálním poplatkem jsou hrazeny náklady společnosti AMB za úkony spojené s touto agendou. Nájemce prohlašuje, že AMB není povinna přezkoumávat správnost výzvy a nájemci nenáleží vůči společnosti AMB žádný nárok na vrácení společností AMB uhrazené částky, kterou poukázal na účet příslušného správního orgánu. V případě porušení této povinnosti se nájemce zavazuje uhradit společnosti AMB smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s technickými zásahy uvedených orgánů. Nájemce je povinen hradit pokuty a vzniklé náklady za technické zásahy mimo území ČR.

 

6. Zánik smluvního vztahu

6.1. Smluvní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo výpovědí. AMB je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou, či způsobem, kterým vzniká společnosti AMB škoda, nebo hrozba škody značného rozsahu, a dále v případě, že nájemce neuhradí včas fakturované platby či porušuje-li povinnosti sjednané ve Smlouvě či v těchto OP podstatným způsobem.

6.2. AMB je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě zahájení exekučního či insolvenčního řízení proti nájemci. Nájemce je povinen o této skutečnosti společnost AMB informovat.

6.3. AMB je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě podstatného porušení jakékoli jiné smlouvy o užívání dopravního prostředku uzavřené s nájemcem.

6.4. Nájemce je povinen v případě zániku

Smlouvy z důvodů uvedených v čl. 6. Zánik smluvního vztahu bod 6.1., 6.2., 6.3. vrátit společnosti AMB vozidlo ke dni zániku Smlouvy, pokud není se společností AMB dohodnut jiný termín vrácení vozidla.

 

7. Ostatní smluvní ujednání

7.1. AMB je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a archivovat po nezbytně nutnou dobu osobní údaje nájemce a doklady potřebné (nezbytné) pro naplnění účelu plnění smlouvy, a to včetně ověření nebo potvrzení solventnosti nájemce a k plnění zákonem stanovených informačních nebo oznamovacích povinností vůči orgánům státu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů v rámci AMB jsou k dispozici na http://ambtrading.cz/node/9

7.2. AMB je oprávněna OP a ceník jednostranně změnit. Změnu OP a ceníku AMB vyvěsí na svých webových stránkách www.ambtrading.cz a emailem nájemci zašle informaci o provedené změně OP a ceníku. Pokud nájemce ve lhůtě 30 dnů od doručení upozornění na změnu OP a ceníku společnosti AMB nesdělí nesouhlas s novým zněním OP a ceníku, má se za to, že s novým zněním OP a ceníku bezvýhradně souhlasí.

7.3. Smluvní vztahy založené těmito OP a

Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně příslušnými jsou soudy v České republice a místně příslušným je obecný soud společnosti AMB.

 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018